DALILAH – NOITES DO HARÉM – KHAN EL KHALILI – 14/02/2016